Subject:   唐君毅哲學讀書組順延舉行通告
Name:   HKSHP
Date Posted:   Apr 6, 03 - 12:53 AM
Email:   hkshp@grad.com
URL   http://www.arts.cuhk.edu.hk/~hkshp
Message:   唐君毅哲學讀書組順延舉行通告

  由於本會課程組因應本港非典型肺炎蔓延情況而決定華夏人文學課程暫時停課,故此,由本會及華夏書院合辦的唐君毅哲學讀書組亦加以配合,決定順延舉行尚未開始的各講,直至華夏人文學程復課為止,請留意本會這方面的有關宣佈。特此通告。

香港人文哲學會謹啟